en
Služby
Demolačné práce

V rámci rozšírenia služieb v oblasti nakladania so stavebnými odpadni sme doplnili našu ponuku strojnými mechanizmami pre demoláciu. Teraz vieme zabezpečiť kompletné služby od demolácie objektu, cez spracovanie odpadu až po jeho spätné využitie v stavebníctve. Všetky práce realizujeme v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a v zmysle Vyhlášok MŽP SR  (Vyhláška č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhláška č. 371/2015 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhláška č. 366/2015 MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti)

 • Technológia búrania hydraulickými drviacimi čeľusťami a búracími kladivami.
 • Úspora nákladov oproti bežnému búraniu.
 • Maximálna bezpečnosť pri búraní.
 • Maximálna presnosť búrania.
 • Tichá, rýchla a neobmedzená prevádzka.
 • Demolácia jednotlivých častí budov, bez porušenia statiky.

Ponúkame:

 • Demolácia objektov zo železobetónových konštrukcií.
 • Demolácia objektov zo železných konštrukcií.
 • Demolácia objektov z betónových konštrukcií.
 • Demolácia továrenských komínov.
 • Demolácia rozsiahlych priemyselných komplexov.

Recyklácia stavebných odpadov

Vo vyspelých krajinách pretrváva v posledných rokoch názor, že odpady predstavujú predovšetkým zdroj druhotných surovín a odpadom sa stáva len nevyužiteľný podiel. Tento prístup berie ohľad na životné prostredie, prináša úspory v ťažbe, úprave a spracovaní primárnych surovín, znižuje záťaž na životné prostredie, šetrí energiu i ľudskú prácu. Stavebníctvo už mnoho rokov patrí medzi odvetvia, ktoré využívaním druhotných surovín významnou mierou prispievajú k ochrane životného prostredia.
ERPOS spol. s r.o. podniká v oblasti nakladania so stavebnými odpadmi na základe koncesnej listiny. Predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č.223/2001 Z.z o odpadoch a jeho neskoršom znení zákon č.24/2004 Z.z. Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. stanovuje Katalóg odpadov a kategorizuje odpady do jednotlivých skupín.
Recyklovanie odpadu je jedna z veľmi dôležitých podmienok ochrany životného prostredia a patrí medzi požiadavky odpadového hospodárstva väčšiny štátov sveta. Recyklácia rieši naraz dva problémy: zníženie záťaže životného prostredia a využitie odpadu ako druhotnej suroviny. V princípe to znamená, že všetok recyklovaný stavebný odpad môže byť využitý v stavebníctve. Pod stavebným odpadom z demolácií sa rozumejú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo pri odstraňovaní (demolácii) stavieb.
Naša spoločnosť vychádza z Programu odpadového hospodárstva SR. Zvyšujeme materiálne zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré je možné opätovne využiť na 90% takmer reálne v stavebníctve. Používame dva druhy recyklácie:

Recyklácia in situ, je recyklácia v mieste konania demolačných prác. Pri tomto spôsobe recyklovania sa používajú mobilné recyklačné linky. Flexibilita týchto liniek umožňuje spracovať efektívne na mieste aj relatívne malé množstvo odpadu.

Recyklácia off situ je proces recyklovania v recyklačnom závode. Ide o recykláciu momo miesta vzniku stavebných odpadov v recyklačnom závode.

 

Ponúkame:

 • Kompletný servis v oblasti nakladania s odpadmi.
 • Určenie postupu pri demolácii stavebných objektov s preferovaním triedenej demolácie.
 • Vypracovanie základnej metodiky pri spracovaní stavebného odpadu tak, aby sa materiál mohol využiť pri stavbe nových objektov.
 • Mobilné strojné vybavenie na spracovanie a využívanie stavebného odpadu.
 • Odvoz odpadu ( kontajnerová doprava ).
ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!