en
Služby
Inžinierske staviteľstvo

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o. realizuje v oblasti inžinierskych, dopravných stavieb:

 • práce na železničnom zvršku a spodku
 • výstavba železničných priecestí technológiou STRAIL, CEPAG a GUKOP
 • výstavba ciest a miestnych komunikácií
 • revitalizácia námestí miest a obcí, revitalizácia parkov
 • výstavba mostov menších rozpätí a priepustov
 • výstavba vodovodov, kanalizácií a ČOV
 • výstavba a rekonštrukcia žeriavových dráh

ŽELEZNIČNÉ STAVBY

Od začiatku svojej činnosti (1993) sa ERPOS, spol. s r.o. zaoberá stavebnými prácami na železnici. Vo firme pracujú pracovníci , ktorí majú dlhoročné skúsennosti s výstavbou tratí a ostatných objektov na železnici. Zabezpečujeme komplexne všetky práce od odborného posúdenia stavu železničného zvršku a spodku, poradenstva, projekčnej činnosti, opráv, rekonštrukcií až po celoročný technický dozor a údržbu na vlečkách.

Rozsah prác na železničnom zvršku a spodku:

 • komplexné rekonštrukcie železničného zvršku
 • drobná údržba železničného zvršku
 • stredné opravy koľají a výhybiek
 • stály dohľad nad železničnými vlečkami
 • merenie geometrickej polohy koľaje
 • rekonštrukcie železničných priecestí
 • demontáž vlečiek
 • výkup užitého zvrškového materiálu
  / podvalov, koľajníc, drobného koľajiva /
 • poradenská a projekčná činnosť
 • opravy a rekonštrukcie objektov pozemného staviteľstva
 • zriadenie konštrukčných vrstiev podvalového podložia
 • sanácie podvalového podložia výhybiek a staničných koľají
 • výstavby a sanácie oporných, zárubných a obkladných múrov
 • budovanie násypov a zárezov
 • odvodnenie zemného telesa
  / zriaďovanie železníčných priekop, trativodov, rigolov... /
 • výstavba priepustov
 • recyklácia koľajového lôžka, podvalov
 • búranie stavieb a recyklácia stavebného odpadu
 • skládka stavebného odpadu
ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!