en
Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiál
Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiál

ERPOS, spol. s r.o. sa v roku 2011 stal jedným zo zakladajúcich členov Združenia na rozvoj recyklácie stavebných materiálov.

ZRSM združuje právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa riešením problémov získavania, spracovania a využitia rôznych druhov stavebných materiálov alebo iných odpadových materiálov vhodných na využitie v staviteľstve v Slovenskej republike. Cieľom Združenia je ochrana práv a oprávnených záujmov jeho členov, prezentovanie spoločných stanovísk k odborným problémom a záujmov členov na Slovensku aj v zahraničí, ďalej podpora vzdelávania, výskumu a vývoja nových technológií v oblasti recyklácie stavebných materiálov, riešenie ekologických problémov vznikajúcich počas technologických procesov a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci, ďalej rozvoj technológií a procesov recyklácie materiálov získavaných z demolácií, z odpadu z výroby a ťažby surovín, staveniskových materiálov a z rekonštrukcie a údržby stavebných objektov. Vo svojej činnosti sa Združenie riadi zákonmi Slovenskej republiky a stanovami Združenia. (Stanovy združenia).

ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!